AFM: Valutabedrog rukt op

pAMSTERDAMndashSteedsmeerpartijenbiedenschimmigebeleggingsproducteninbuitenlandsgeldaanbijvoorbeeldviageliktewebsitesConsumentenmoetenoppassenmetdezevalutaproductenzowaarschuwtdeAutoriteitFinancieumlleMarktenAFMZijkrijgenhierbijsteevastjuichenderendementenvoorgespiegeldnaarlaterblijkttegentorenhogekostenZekunneninplaatsvanvettewinstoptestrijkenblijvenzittenmetenormeschuldenbrbrbdquoWehebbenernstigevermoedensdatersteedsmeergevallenvanzwendelbijzittenrdquozowaarschuwtHarmanKortedirecteurbijAFMbdquoDezevalutabeleggingenzogenoemdeforex-productenzijnvaakzeerrisicovolleaanbiedingenrdquobrbrDehogerisicorsquosontstaanvolgenshemomdatdevalutaproductenzogenoemdehefbomenbevattenbdquoAlseenmuntsterkinwaardestijgtofdaaltvermenigvuldigtzorsquonhefboomditeffectbrbrSomsweltottweehonderdmaalhetkoersverschilrdquoDehandelarenproberenopkortetermijnveelwinsttebehalenzegthijbdquoMaarhetrisicoligtbijdeconsumentdiehetproductgekochtheeftrdquobrbrDefinancieumllewaakhondadviseertconsumentendieoverwegenominbuitenlandsevalutateinvesterenomvoorafnategaanofrisicovollevalutahandelwelbijhunfinancieumllesituatiepastbdquoConsumentenmoetenzichergoedinverdiepenvoordatzeerinstappenWeadviserenookomtevragennaardehoogtevandekostendiemetdeinlegwordenbetaaldrdquoaldusKorteDeverliezenkunnenerggrootzijnvolgensdeAFMDedirecteurmaaktzichdaarzorgenoverbdquoHetgaatdanomverliezendiezelfsgroterkunnenzijndanhetingelegdebedragZoblijvenzedusuiteindelijkmeteenschuldzittenVantevorenkandeconsumentderisicorsquosenkostenmoeilijkinschattenomdatdeproductenheelergcomplexzijnrdquoDegoudgerandebeloftesopprachtigerendementenverhogendekansdatdebeleggerhetschipingaatbdquoHetzijnmooielokkertjesAlshetechtertemooiklinktomwaartezijndanisdatvaakookzordquobrbrDetimingvandetoezichthouderisniettoevalligwanthijzieteenverontrustendetoenamevanhetaantalactievepartijenbdquoWehebbenverschillendebedrijvenopdekorreldieechtfouteboelzijnrdquozolegthijuitbdquoErzijnpartijendieinNederlandactiefzijnenopwaarschuwingslijstenvandeAFMstaanomdatzegeenvergunninghebbenterwijlzediewelzoudenmoetenhebbenConsumentenmoeteningeengevalmetheninzeegaanrdquobrbrHetgaatbijvoorbeeldomwebsitesmetnamenalsNordFXcomenYouTradeFXcomverteltKortebdquoZoweldeAFMalsbuitenlandsetoezichthoudershebbenaleerdergewaarschuwdtegendezepartijenrdquoOokkrijgenzijnmensensteedsvakersignalenbinnenvanverontrusteconsumentenengedupeerdenbrbrOplichtingDemalafideaanbiedersnemenhenookinhetootjemetnamendielijkenopbedrijvendieweleenvergunninghebbenvertelthijDewaakhondadviseertbeleggerseerstopdesitevandeAFMzelftecontrolerenofpartijenmalafidezijnbdquoOokmoedigenwemensenaanomonsmeldpuntteblijvenbellenalszeietsverdachtszienrdquoOokhandelarendieweleenvergunninghebbenbiedenechteraanriskanteproductenaanzovulthijaanbdquoDatbedrijveneenvergunninghebbenisgeenredenomnietvoorzichtigtezijnrdquobrbrDewaarschuwingvandeAFMkomtophetmomentdatNederlanderseensteedsgroterdeelvanhunspaargeldoverboekennaarrekeningeninanderevalutaDebelangrijksteredenisdatmensenbangzijnvooreenvalvandeeuroErisvanaf2007bijvoorbeeldeenverdubbelingvanhetbedragdatgestoptisinZwitsersefrankenDeJapanseyenblijktnogpopulairderhierissprakevaneenvervijfvoudigingbrbrSpaargeldonderbrengeninanderevalutaopdezemanierzonderhefbomenheeftvolgensKorteminderrisicorsquosbdquoZodraconsumentenmetvreemdevalutagelddenkenteverdienenmoetenzeechternablijvendenkenoverderisicorsquosrdquobrbrDeomvangvanriskantevalutahandelisnietbekendbijdeAFMDewaakhondzegtaangiftetedoenbijhetOpenbaarMinisteriezodraerconcretefeitenofernstigevermoedensvanoplichtingzijnppBronDeTelegraafp